U bent hier:

Isolatiewaarde: de Rd waarde, Rc waarde en lambdawaarde

Op de verpakking van isolatiemateriaal worden vaak verschillende waarden vermeldt. Deze vertellen u allemaal iets over de mate waarin een materiaal in staat is om warmte en kou te weren.

De twee meest gebruikte isolatiewaarden zijn de Rd-waarde en Rc-waarde. De Rd-waarde geeft aan wat het vermogen van een materiaal is om warmte en kou te weren en de Rc-waarde geeft dit juist aan over een gehele constructie. De r in deze afkortingen staat dan ook voor ´Resistance’. Om deze waarden te kunnen berekenen, moet u eerst iets weten over de lambdawaarde (warmtegeleidingscoëfficiënt / L-waarde / λ).

Rd-waarde en Rc-waarde berekenen

Gebruik een handige calculator om de Rd-waarde en de Rc-waarde te berekenen

Lees meer over isolatiewaarde, lambda waarde, etc: 

Wat is een lambdawaarde?

De lambdawaarde is een getal dat aangeeft hoe goed een materiaal warmte geleidt. Hoe lager de waarde, des te beter de isolatiewaarde is. Dat komt omdat warmteisolatie als doel heeft om warmte vast te houden. Daarom willen we warmtegeleiding voorkomen en is een lage lambdawaarde beter dan een hoge waarde. De lambdawaarde heeft overigens niets te maken met de dikte van het isolatiemateriaal. Een EPS-plaat van 30 mm heeft dezelfde lambdawaarde als een EPS-plaat van 120 mm.

De eenheid van een Lambdawaarde

De eenheid waarin de lambdawaarde wordt uitgedrukt is W/m.K (warmteverlies in Watt per meter per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het isolatiemateriaal). U heeft de lambdawaarde nodig om de Rc- en Rd-waarde van uw isolatie uit te rekenen. Deze wordt ook bij de specificaties van onze producten vermeld.

Voor de lambdawaarde geldt; hoe lager, hoe beter

De lambdawaarde hangt niet samen met de dikte van het materiaal. Een EPS plaat van 30mm heeft dus dezelfde lambdawaarde als een EPS plaat van 120mm. De Rd-waarde verschilt wel.

akoestisch isoleren lambdawaarde

Lambdawaarde per materiaal

Isolatiemateriaal   Lambdawaarde
PIR 0,019 - 0,027 
Glaswol0,032 - 0,040
Steenwol0,033 - 0,040
EPS 1000,032 - 0,036
XPS0,034 - 0,036

De Rd-waarde van een materiaal

De Rd-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal. De d staat in dit geval voor ‘declared’. Een isolatiemateriaal heeft altijd een specifieke Rd-waarde, uitgedrukt in m2K/W. Deze wordt berekend door dikte van het materiaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de uitkomst, hoe beter de warmteweerstand (en dus de isolatiewaarde), dus des te hoger de Rd-waarde des te beter de isolatiewaarde. Materiaal met een hoge Rd-waarde is dus beter in staat om in de winter de warmte in uw huis te houden en in de zomer juist er buiten!

Rd waarde isolatie berekenen? Lees hieronder hoe de Rd-waarde wordt berekend.

De Rc-waarde van een constructie

Het isolerend vermogen van een constructie wordt uitgedrukt via de Rc-waarde (R= 'resistance', c = 'construction'). Hoe hoger deze Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Een constructie is bijvoorbeeld het dak, de spouwmuur of een vloer. Wat betreft de Rc-waarde moeten nieuwbouw-constructies aan de volgende eisen voldoen volgens het bouwbesluit.

Dak: > Rc 6 m2K/W
Vloer: > Rc 3,5 m2K/W
Gevel: > Rc 4,5 m2K/W


Rekenhulp: waardes calculeren

Hieronder vindt u handige rekentools voor onder andere het berekenen van de rc-waarde en rd-waarde. Bereken het eenvoudig online!

rd-waarde calculeren met de rekenhulp

Rd Isolatiewaarde berekenen

De Rd-waarde (m2K/W) wordt bereikt door een combinatie van twee factoren. De dikte van het gebruikte isolatiemateriaal en de lambdawaarde (λ) van dit materiaal. De Rd-waarde wordt vaak aangegeven bij het isolatiemateriaal, wij noemen deze per product altijd bij de specificaties.

U kunt de Rd-waarde van isolatie ook zelf berekenen via deze formule:

R = d / λ

d = de dikte van het isolatiemateriaal in meter (60 mm is dus 0,06)
λ = de lambdawaarde / warmtegeleidingscoëfficiënt

Bijvoorbeeld:
Een rol glaswol van 60 mm dik en een lambdawaarde van 0,035 heeft dus een Rd-waarde van 1,71 (want 0,06 / 0,035). Wilt u met dit materiaal een Rc-waarde van 3 bereiken, dan zult u een materiaaldikte van minstens 110 mm moeten gebruiken (0,035 * 3).

Rd-waarde berekenen met de rekenhulp

Wilt u de Rd-waarde van uw isolatie uitrekenen? Dan heeft u de lambdawaarde nodig. Met onze tool kunt u eenvoudig aan de hand van uw materiaal de Rd-waarde van isolatie berekenen. Daarnaast kunt u hiermee ook de lambdawaarde berekenen. 

Materiaaldikte (in mm) :


Lambdawaarde:De Rd-waarde is :
gemiddelde lambdawaardes

De Rc-waarde berekenen

Het berekenen van de Rc-waarde is vrij complex en gaat verder dan het optellen van de afzonderlijke Rd-waardes van de gebruikte materialen. U moet hierbij namelijk rekenen houden met het isolatiemateriaal, met alle andere bouwmaterialen, de mogelijke luchtlagen in de constructie en eventuele correctiefactoren voor bevestigingsmaterialen en koudebruggen.

Snel een Rc-waarde berekenen

Wij adviseren u om de Rc-waarde altijd te laten uitrekenen door een constructeur. Wel laten we u graag de formule zien. Tip: op de website van Knauf vindt u een handige Rc-calculator die deze berekening voor u uitvoert.

Toelichting:
Rm = Warmteweerstand van alle verschillende materialen in de constructie
Rsi = Warmte-overgangsweerstand (binnen / surface interior)
Rse = Warmte-overgangsweerstand (buiten / surface exterior)
α = Correctiefactor

Voor de Rsi, Rse en de α kunt u de in het bouwbesluit geformuleerde standaardwaarden gebruiken.

Rsi Rse Berekenen

Rekenwaarden Rsi / Rse Rsi (m²-K)/W Rse (m²-K)/W
vloeren bij een naar boven gerichte warmtestroom 0,10 0,10
vloeren boven buitenlucht 0,17 0,04
vloeren boven onverwarmde ruimte of kruipruimte 0,17 0,17
uitwendige scheidingsconstructies boven verwarmde ruimte, waarvan de grootste hellingshoek met de horizontaal kleiner of gelijk is aan 75° 0,10 0,04
overige scheidingsconstructies grenzend aan buitenlucht 0,13 0,04
overige scheidingsconstructies 0,13 0,13
Rsi Rse Berekenen

De waarde van α kan als volgt worden bepaald:

1. indien het onderdeel een isolatielaag bevat die aan weerszijden wordt begrensd door een luchtlaag van meer dan 5 mm dikte, dan geldt α = 1, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen.

2. indien het onder 1) gestelde niet van toepassing is en als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast, dan geldt α = 0.

3. indien noch het onder 1) noch het onder 2) gestelde van toepassing is, maar het onderdeel - afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder buitenspouwbladen) - onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt vervaardigd, dan geldt α = 0,02.

4. In alle overige gevallen geldt α = 0,05.


Heeft u nog andere vragen over de isolatiewaarde? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.