Toon prijzen
Excl. btw

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DE ISOLATIESHOP B.V

Artikel 1 Definities
1.1 Aanbieding: De op verzoek van De Isolatieshop door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding zoals
omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.
1.2 De Isolatieshop: De Isolatieshop B.V., gevestigd te (6902 PA) Zevenaar aan de Hengelder 42,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52682641.
1.3 Opdracht: De overeenkomst(en) tussen De Isolatieshop en Opdrachtnemer en elke wijziging en aanvulling
daarop, waarin de afspraken tussen de Isolatieshop en Opdrachtnemer betreffende de inkoop c.q. levering
van zaken/diensten zijn vastgelegd.
1.4 Opdrachtbevestiging: Het door de Isolatieshop ondertekende document waarin de Opdracht is vastgelegd.
1.5 Opdrachtnemer: De contractuele wederpartij c.q. leverancier van De Isolatieshop bij de Opdracht.
1.6 Partijen: De Isolatieshop en Opdrachtnemer.
1.7 Persoonsgegevens: persoonsgegevens als gedefinieerd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016;
1.8 Voorwaarden: De bepalingen vastgelegd in deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen
De Isolatieshop en Opdrachtnemer en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
(rechts)handelingen van De Isolatieshop en de Opdrachtnemer.
2.2. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar
zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtnemer wordt door De
Isolatieshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter
vervangen van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
2.5 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de
Voorwaarden en enige vertaling daarvan, is de Nederlandse versie bindend.

Artikel 3 Aanbieding
3.1 Onder Aanbieding wordt verstaan een al dan niet op verzoek van De Isolatieshop door Opdrachtnemer
schriftelijk gedaan aanbod met betrekking tot de Opdracht. In de Aanbieding dient in ieder geval het
volgende omschreven te zijn:
− een omschrijving van de door Opdrachtnemer aangeboden zaken/diensten;
− de prijzen voor de aangeboden zaken/diensten;
− de naam en vestigingsplaats/woonplaats van Opdrachtnemer.
3.2 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is De Isolatieshop in verband met de door
Opdrachtnemer gedane Aanbieding geen kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd. Alle handelingen en
investeringen verricht door Opdrachtnemer in verband met en voor de totstandkoming van een Opdracht,
komen derhalve geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer.
3.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de Aanbieding onherroepelijk gedurende een
termijn van 14 dagen nadat de Aanbieding De Isolatieshop heeft bereikt.

Artikel 4 Opdracht
4.1 Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens De Isolatieshop
verbindt om tegen betaling zaken te leveren/diensten te verlenen.
4.2 De Opdracht komt tot stand op het moment dat De Isolatieshop de Opdrachtbevestiging verzendt.
4.3 Indien de Opdrachtbevestiging na de termijn als omschreven in artikel 3.3 van de Voorwaarden door De
Isolatieshop wordt verzonden of de Opdrachtbevestiging afwijkt van de Aanbieding, komt de Opdracht
overeenkomstig de Opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na
dagtekening van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar maakt tegen de
Opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Volmacht
5.1 De Opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om enige rechtshandeling voor rekening van De
Isolatieshop te verrichten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.
5.2 Aan de Opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden. Indien dat later geschiedt dan na
aanvaarding van de Opdracht door De Isolatieshop, gelden deze slechts na schriftelijke bevestiging daarvan
door De Isolatieshop, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht
6.1 Opdrachtnemer voert Opdrachten uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer kan worden
verwacht en ook overigens met inachtneming van de redelijke verwachtingen en belangen van De
Isolatieshop.
6.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Isolatieshop, zal Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen of
hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de
Opdracht.
6.3 Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen,
waaronder deze Voorwaarden, van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in
het kader van de Opdracht met derden aangaat.
6.4 Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Opdracht, een overschrijding van enige termijn of
enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht constateert of verwacht, zal hij De Isolatieshop
daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
6.5 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde
vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen.
6.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke materiaal,
waaronder gereedschappen en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te voldoen aan de wettelijke
(veiligheids)voorschriften die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht gelden.
6.7 Alle zaken en bescheiden die De Isolatieshop aan Opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding en
uitvoering van de Opdracht ter beschikking stelt, blijven eigendom van De Isolatieshop en mogen uitsluitend
door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gebruikt worden.
6.8 Opdrachtnemer is verplicht een door De Isolatieshop ter beschikking gestelde werkplek schoon en
opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak
dient te betreden, is hij verplicht deze onroerende zaak schoon en opgeruimd achter te laten. De
Opdrachtnemer zal bovendien passende maatregelen nemen om beschadigingen aan werkplekken en
onroerende zaken die hij ter zake van de uitvoering van Opdracht dient te betreden te voorkomen.
6.9 Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade
aan personen, zaken en het milieu.

Artikel 7 Prijzen
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen dan wel geoffreerde prijzen vast en
kunnen niet door Opdrachtnemer eenzijdig worden gewijzigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief
alle directe en indirecte kosten, overige heffingen en belastingen. Verrekening van eventuele
wisselkoersverschillen is uitgesloten.
7.2 Prijswijzigingen (waaronder periodieke indexaties) dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te worden
tussen De Isolatieshop en Opdrachtnemer.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging
De Isolatieshop heeft te allen tijde het recht de Opdracht tussentijds door schriftelijke opzegging te beëindigen
met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 9 Leveringsvoorwaarden
9.1 De levering van zaken geschiedt volgens de aanwijzingen van De Isolatieshop.
9.2 Alle documenten betreffende de Opdracht dienen uiterlijk op het moment van de levering of gereedkomen
aan De Isolatieshop te worden overhandigd of, waar mogelijk, op voorhand aan De Isolatieshop te worden
toegezonden.
9.3 Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zoals
emballage, lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht zich
voldoende te verzekeren tegen risico’s die zich kunnen voortdoen gedurende het transport.
9.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het
transport en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking.
9.5 De levering van zaken vindt plaats volgens de leveringsconditie “delivered duty paid”. Bij de te leveren
zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van De Isolatieshop vermeld
te zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en de omschrijving(en). Bij leveringen dient door de
Opdrachtnemer per order een aparte paklijst te worden gehanteerd.
9.6 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen.
9.7 In geval van levering van zaken, ook in het kader van onderhoud, vervanging van onderdelen of anderszins,
gaat het eigendom van de geleverde of te leveren zaken bij De Isolatieshop over op het moment waarop de
te leveren zaak bij Opdrachtnemer wordt geïdentificeerd c.q. afgezonderd als bestemd voor De Isolatieshop.
9.8 In geval van leveringen die plaatsvinden ter uitvoering van een overeenkomst van aanneming van werk is
het geleverde voor risico van De Isolatieshop op het moment van oplevering van het werk. Oplevering vindt
plaats doordat De Isolatieshop, nadat Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat de zaak of het werk
gereed is, de zaak of het werk keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt.
9.9 Risico overgang van het geleverde vindt plaats op het moment waarop het geleverde door De Isolatieshop
in ontvangst is genomen, behalve ingeval van aanneming van werk, in welk geval risico overgang
plaatsvindt bij oplevering.

Artikel 10 Inontvangstneming
10.1 De Isolatieshop is niet verplicht om de geleverde zaken na inontvangstneming te keuren of te doen keuren,
onverminderd hetgeen daarover door Opdrachtnemer is bepaald in een orderbevestiging of soortgelijk
document.
10.2 Inontvangstneming van de Opdracht houdt geen aanvaarding van de Opdracht in. De Isolatieshop is niet
gehouden om enige afwijking van de overeengekomen specificaties dan wel, indien nadere specificaties niet
zijn overeengekomen, van de eigenschappen die De Isolatieshop redelijkerwijs mocht verwachten, te
accepteren. De vaststelling door Isolatieshop van de eigenschappen van het geleverde geldt tussen partijen
als uitsluitend bewijs, behoudens tegenbewijs.
10.3 Opdrachtnemer is verplicht om elke verandering, van welke aard en omvang ook, in de samenstelling of de
eigenschappen van de te leveren zaken, schriftelijk voorafgaand aan de levering aan De Isolatieshop mee
te delen. De Isolatieshop heeft het recht om de Opdracht te beëindigen en de levering te annuleren, dan wel
de Opdracht te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Artikel 11 Factuur en betaling
11.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, dienen alle bedragen op
facturen in euro’s te worden vermeld.
11.2 Facturen dienen op de door De Isolatieshop aangegeven wijze te worden ingediend. Op alle facturen dient
het opdrachtnummer te worden vermeld.
11.3 Op verzoek van De Isolatieshop dient Opdrachtnemer een specificatie aan De Isolatieshop te verstrekken
waaruit volgt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering
van de Opdracht zijn ingezet.
11.4 Tenzij door De Isolatieshop na de uitvoering van de Opdracht gereclameerd wordt over de kwaliteit of
kwantiteit van het geleverde, vindt betaling plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, mits
de factuur niet door De Isolatieshop binnen de betalingstermijn is betwist.
11.5 Bij gebreke van tijdige nakoming van de Opdracht is Opdrachtnemer in verzuim zonder dat een nadere
aanmaning of ingebrekestelling door De Isolatieshop is vereist. In dat geval is De Isolatieshop gerechtigd
zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht op te schorten onverminderd zijn uit de wet voortvloeiende
rechten.
11.6 Indien De Isolatieshop een vordering op Opdrachtnemer heeft, kan het bedrag hiervan van het op het
bedrag dat De Isolatieshop aan Opdrachtnemer is verschuldigd worden ingehouden.
11.7 Vooruitbetalingen worden alleen door De Isolatieshop verricht indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. In dat geval gelden alle bij vooruitbetaling verrichte betalingen als een lening aan
Opdrachtnemer totdat de Opdracht is volbracht.

Artikel 12 Vervaltermijnen
Alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtnemer jegens De Isolatieshop vervallen na het verstrijken van
één jaar nadat Opdrachtnemer redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit op grond waarvan
Opdrachtnemer deze vorderingen en bevoegdheden jegens De Isolatieshop kan aanwenden.

Artikel 13 Ter beschikking gestelde zaken
Alle door De Isolatieshop ter beschikking gestelde zaken, waaronder maar niet beperkt tot documentatie, zaken
en andere hulpmiddelen, die door De Isolatieshop in verband met de uitvoering van de Opdracht aan
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, blijven (intellectueel) eigendom van De Isolatieshop en dienen
direct na levering van de zaken en/of na beëindiging van de Opdracht, dan wel op verzoek van De Isolatieshop,
aan De Isolatieshop te worden geretourneerd.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 De Isolatieshop behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt
of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
14.2 Opdrachtnemer is gehouden De Isolatieshop per omgaande te informeren over de in het kader van de
Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van De
Isolatieshop alle in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten aan De Isolatieshop
overdragen.
14.3 Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en
andere geestesproducten van De Isolatieshop, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van De
Isolatieshop voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtnemer toegestaan
stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel
van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
14.4 De Isolatieshop en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te
schakelen derden opleggen.

Artikel 15 Ontbinding
De Isolatieshop kan de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst of (nadere) ingebrekestelling en onverminderd
overige wettelijke rechten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens De Isolatieshop voortvloeiend uit de Opdracht en deze
Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b. na inontvangstneming en/of betaling mocht blijken dat de Opdracht niet overeenstemt met de specificatie of
niet de eigenschappen bezit die De Isolatieshop redelijkerwijs mocht verwachten;
c. Opdrachtnemer een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
d. de zeggenschap over Opdrachtnemer wijzigt;
e. ten aanzien van Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet
voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
f. Opdrachtnemer fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
g. Opdrachtnemer in een situatie van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW verkeert gedurende meer dan
tien aaneengesloten dagen.

Artikel 16 Garantie
16.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te leveren of geleverde zaken aan de Opdracht beantwoorden,
en geschikt zijn voor het gebruik dat De Isolatieshop beoogt met de te leveren zaak. De garantietermijn
bedraagt tenminste 24 maanden na ontvangst van de zaak door De Isolatieshop.
16.2 Opdrachtnemer zal gedurende de garantieperiode na aanzegging door De Isolatieshop voor eigen rekening
en risico alle fouten en gebreken herstellen en/of (gedeeltes van) het geleverde vervangen, naar keuze van
De Isolatieshop.
16.3 Opdrachtnemer is gehouden tot het herstel en/of de vervanging binnen tien werkdagen na de in 16.2
bedoelde aanzegging.
16.4 Opdrachtnemer garandeert dat alle diensten zullen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende
wettelijke (veiligheids- en milieu)voorschriften.
16.5 Ingeval van ontstentenis of blijk van onvoldoende geschiktheid van een persoon voor de Opdracht en ook in
geval van klachten van De Isolatieshop over de uitvoering van de Opdracht door een persoon zal
Opdrachtnemer zorg dragen voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon die het betreft.
16.6 In geval van ziekte draagt Opdrachtnemer zorg voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon
die het betreft.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 De Isolatieshop sluit iedere aansprakelijkheid voor schade (zowel direct als indirect, waaronder
gevolgschade) uit, waaronder mede wordt begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
werknemers en hulppersonen van De Isolatieshop. Voornoemde geldt met uitzondering van schade die is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Isolatieshop.
17.2 Opdrachtnemer vrijwaart De Isolatieshop voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze
eventueel te lijden of geleden schade.
17.3 De aansprakelijkheid van De Isolatieshop is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op grond van de door
de Isolatieshop afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aan Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
17.4 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van of
ter beschikking worden gesteld door De Isolatieshop (zoals bedoeld in artikel 13), is Opdrachtnemer
aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht.
17.5 Opdrachtnemer zal zich tegen het risico van verwezenlijking van zijn potentiële aansprakelijkheden onder de
met De Isolatieshop gesloten Opdracht deugdelijk verzekeren en deze verzekering gedurende de looptijd
van voormelde Opdracht prolongeren. Op verzoek van De Isolatieshop zal Opdrachtnemer De Isolatieshop
inzage verlenen in de originele verzekeringspolis.

Artikel 18 Overdracht rechten en verplichtingen
18.1 Opdrachtnemer zal zijn rechten, waaronder (toekomstige) vorderingen, op De Isolatieshop en zijn
verplichtingen uit de Opdracht niet overdragen of bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van De Isolatieshop.
18.2 Elke overdracht of bezwaring die in strijd is met het bepaalde in voorgaande lid wordt gedaan, ontbeert elk
goederenrechtelijk effect, waardoor De Isolatieshop ook na de overdracht of bezwaring steeds (volledig en
onbezwaard) rechthebbende zal zijn gebleven.

Artikel 19 Gegevensbescherming
19.1 Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Opdracht zal verkrijgen
behandelen als vertrouwelijke informatie, als bedoeld in artikel 20 van deze Voorwaarden.
19.2 Indien er sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen onder de AVG.
19.3 Opdrachtnemer zal geen gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte,
tenzij en voor zover hij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft van De Isolatieshop.
19.4 Opdrachtnemer zal alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen treffen om
Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onwettige verwerking. Daarnaast zal Opdrachtnemer
alle noodzakelijke maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging van,
of schade aan Persoonsgegevens.
19.5 Opdrachtnemer vrijwaart De Isolatieshop voor elke rechtsvordering van derden, daaronder begrepen
werknemers van De Isolatieshop, verband houdend met of voortvloeiend uit het door Opdrachtnemer
schenden van zijn verplichtingen onder dit artikel 19.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Opdrachtnemer zal geen informatie waarvan hem kenbaar is gemaakt dat deze vertrouwelijk is of waarvan
hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijze had behoren te beseffen, waaronder maar uitdrukkelijk niet beperkt
tot resultaten van verrichte onderzoeken (rapporten e.d.), aan derden verstrekken.
20.2 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 20.1 is Opdrachtnemer een vergoeding
verschuldigd aan De Isolatieshop van € 10.000 per overtreding.
20.3 Opdrachtnemer maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch
expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van De Isolatieshop niet als referentie
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voortoestemming van De Isolatieshop.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht.
21.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en De Isolatieshop, voortvloeiende uit of verband houdend met de
Opdracht, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.