Al 108.810 woningen zijn geïsoleerd met de Isolatieshop

Actievoorwaarden


Vaderdag Winactie 2022

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Vaderdagactie 2022 van De Isolatieshop B.V., gevestigd te Zevenaar (Nederland).
 • Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat u als deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Actieomschrijving

 • Door mee te doen aan de winactie op Instragram 'deisolatieshop' binnen de actieperiode (zie volgende punt), maak je kans op: een kluscadeaubon ter waarde van €50,-.
 • In de actieperiode, dinsdag 9 juni 2020 om 00.00 uur en eindigt op zondag 19 juni 2022 om 23.59 uur (“Actieperiode”) kan een deelnemer via een DM op Instagram mee doen aan de winactie. Een deelnemer dient alleen een foto van zijn/haar klussende vader op te sturen en de Instagram pagina (@deisolatieshop) van De Isolatieshop te volgen.
 • Er worden in totaal 3 winnaars gekozen.
 • Na het kiezen van de winnaars wordt via een privé bericht aan de 24 winnaars gevraagd naar zijn/haar naam, postcode, straatnaam en huisnummer.
 • Zodra de gegevens bekend zijn, wordt na het versturen van de prijs de gegevens verwijderd.
 • Alleen reacties binnen genoemde Actieperiode, worden in de trekking meegenomen. Het is niet mogelijk om aan de actie deel te nemen buiten de actieperiode is gedaan. Er is slechts één reactie per deelnemer toegestaan.
 • Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens van deelnemers en de privacywetgeving wordt nageleefd.
 • Werknemers van De Isolatieshop zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
 • In week 25 van 2022 wordt door middel van een trekking de 3 winnaars gekozen. Dit wordt op willekeurige en onpartijdige wijze uitgevoerd.
 • De 3 winnaars worden na de trekkingsdatum bereikt via een direct message via Instagram. Indien de winnaar niet binnen 1 week na de trekkingsdatum is bereikt via Instagram, vervalt de prijs en komt deze toe aan de reservewinnaar die tegelijk met de winnaar wordt aangewezen.
 • In week 26 krijgen de winnaars de prijs opgestuurd naar de door hen opgegeven adres.
 • De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen en/of van de gewonnen prijs gebruik te maken.
 • De prijs en/of eventuele restwaarde van de productprijzen is niet inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
 • In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt De Isolatieshop zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

Publiciteit

 • Indien de winnaar op verzoek van de Organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar.
 • De winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de Organisator.

Algemene bepalingen

 • Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt De Isolatieshop zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is De Isolatieshop gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
 • De Isolatieshop, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
 • De Isolatieshop is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.isolatiemateriaal.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
 • De actievoorwaarden zijn te vinden op de website van De Isolatieshop. De Isolatieshop behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.isolatiemateriaal.nl
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van De Isolatieshop.
 • Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van De Isolatieshop via het contactformulier op https://www.isolatiemateriaal.nl/contact of telefonisch via +31 (0)316-330365. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
 • Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie omtrent de Actie komen toe aan de Organisator.
 • Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van De Isolatieshop) en De Isolatieshop handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.

Hulp of advies nodig?

Heeft u vragen over de winactie of bent u gewoon op zoek naar advies over isoleren? Neem dan contact op met ons!